Newsletter

Máte záujem odoberať náš news-letter? Každý mesiac Vám pošleme email s horúcimi zľavami v našom obchode.

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je NKP s.r.o., so sídlom Bočná 59, 821 04, Bratislava 3, IČO: 46 928 235, DIČ: 2023660331, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho: mail: info@nakupdom.sk, telefón: 0905 748 102. Poštová adresa: Bočná 59, 821 04 Bratislava 3, číslo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra banka: SK8011000000002926886473 .
1.2. Zákazníkom sa rozumie registrovaný na stránkach www.nakupdom.sk ,ktorý na základe registrácie má možnosť objednať produkty na stránke prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený. Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na jeho stránke. 


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.
2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky.
2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.
 
3. Objednávanie a dodávky tovaru
3.1. Odberateľ objednáva tovar na www.nakupdom.sk predajcu, prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu, pomocou e-mailu, osobne, alebo telefonicky na tel.č.: 0905 748 102. V prípade telefonickej objednávky je túto objednávku potrebné potvrdiť aj písomne.   

4. Ako postupovať ak nepoznáte kupovaný tovar ?
4.1. Pri nákupe tovaru, ktorý nepoznáte Vám doporučujeme kontaktovať nás, alebo výrobcu. Niekedy Vám pomôže ísť sa pozrieť do najbližšej klasickej predajne na jeho vzhľad, prípadne hmotnosť a veľkosť. Fotografie veľmi skresľujú najmä veľkosť výrobkov. Predídete tak možnému nedorozumeniu pri dodaní tovaru. Ak nemáte 100% istotu že tovar poznáte, napíšte, alebo zavolajte nám pri objednávke (alebo pred objednaním!).   

5. Doba vyexpedovania tovaru
5.1. Tovar, ktorý je na sklade, sa vyexpeduje do 24 hodín. Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach www.nakupdom.sk predajcu, nepredstavuje aktuálny stav zásob, ktorý je ihneď k dispozícii na prevádzke, ale sortiment, ktorý vieme zabezpečiť z  centrálneho skladu. Z Centrálneho skladu vieme tovar z internetovej stránky zabezpečit zvyčajne do 24 hodín(počas pracovného týždňa). Z centrálneho skladu vieme tovar ihned zaslať priamo na Vašu adresu do 48 hodín cez spoločnosť UPS (podmienky viď nižšie). Ak sa jedná o tovar, ktorý nie je uvedený na našej stránke a mali by ste o neho záujem, podmienky, cena a doba dodania Vám budú oznámené. Všetky konkrétne informácie ohľadom Vašej objednávky Vám budú spresnené pri potvrdzovaní objednávky z našej strany telefonicky, osobne alebo e-mailom.

5.2. Z externých skladov vieme tovar uvádzaný na stránkach zabezpečit zvyčajne do 48 hodín (počas pracovných dní).

5.3. Tovar na objednávku, alebo tovar objednaný zo zahraničia vieme zabezpečiť zvyčajne do 7 pracovných dní, pokiaľ sa nachádza na sklade dodávateľa. V niektorých prípadoch môže byť tovar dodaný až do 28 dní. V takomto prípade, môže kupujúci po vzájomnej dohode s predávajúcim zrušiť objednávku, príp. ak už zaplatil, budú mu vrátené peniaze dohodnutým spôsobom v čo najkratšom čase, maximálne však do 15-tich dní od odstúpenia od zmluvy. 
 

6. Cena prepravného
6.1. Pri objednávkach nad 100 € s DPH je preprava tovaru cez slovenskú poštu balíkovou službou bezplatná. Cena do 100 € s DPH je závislá od hmotnosti prepravovaného tovaru. Pohybuje sa od 2.20 € s DPH.

6.2. Pri objednávkach nad 150 € s DPH je preprava tovaru cez kuriérsku službu UPS bezplatná (okrem príplatku 1% z ceny tovaru pri platbe na dobierku). Cena do 150 € s DPH pri kuriérskej službe je závislá od hmotnosti prepravovaného tovaru. Pohybuje sa od 7.50 € s DPH.

6.3. Pri platbe tovaru dobierkou sa pripočíta k fakturovanej sume 1% z ceny tovaru.    

6.4. Objednávky do zahraničia budú oceňované individuálne. / do Českej republiky sa ráta poplatok za dobierku navyše +10 Eur /

7. Doba dopravy tovaru
7.1. Pri slovenskej pošte je dodacia doba 3 až 7 pracovných dní od odoslania tovaru.

7.2. Pri UPS je dodacia doba 2 pracovné dni od odoslania tovaru.   

8. Práva a povinnosti predávajúceho
8.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
8.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

9. Práva a povinnosti kupujúceho
9.1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu najneskôr v čase preberania tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
9.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

10. Dodacie podmienky
10.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
10.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v čase stanovenom zákazníkom, ak nie je dohodnuté inak.
10.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v deň, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
10.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
10.5. Váha, obsahy a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi
10.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
10.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru (resp. ho na mieste zaplatiť) a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
10.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia vady tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie poškodenia tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných poškodení tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

11. Kúpna cena
11.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby pri preberaní v mieste dodania tovaru, prípadne bezhotovostnou platbou na účet predávajúceho.
11.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
11.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
11.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

12. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
12.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
12.2. Nebezpečenstvo vady na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď  tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

13. Copyright
13.1 Všetky materiály publikované na webových stránkach www.nakupdom.sk,  sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

13.2. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.  

14. Zodpovednosť
14.1. Predávajúci upozorňuje, že informácie na webových stránkach obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia predajcu, môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

14.2. Predávajúci nemôže garantovať dostupnosť a množstvo tovaru, ktoré objednáva od externých dodávateľov a medzičasom sa stanú nedostupné. Predávajúci sa zaväzuje neodkladne a v čo najkratšom čase aktualizovať internetové stránky.

14.3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z mojich vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach www.nakupdom.sk predajcu, nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od predajcu v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval. 

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

Nákupný košík

V košíku máte: ks
V sume:  €

Kontakt

NKP s.r.o.
Bočná 59
821 04 Bratislava
IČO: 46 928 235
DIČ: 2023660331

tel: 0905 748 102
e-mail: info@nakupdom.sk 
Starostlivosť o blízkych

Vytvoril: MONUMENTAL