Newsletter

Máte záujem odoberať náš news-letter? Každý mesiac Vám pošleme email s horúcimi zľavami v našom obchode.

Reklamácie

 

1. Doba záruky za akosť tovaru je stanovená výrobcom a je vždy explicitne uvedená v cenníku predávajúceho, ktorý je verejne dostupný na www.nakupdom.sk tak isto je uvedená na každom dodacom liste. Môže byť uvedená aj na vlastnom výrobku. V prípade, že sa doba záruky na určitý druh tovaru zmení, nemá táto skutočnosť vplyv na dĺžku záručnej doby už zakúpeného tovaru. Prevzatím tovaru a dodacieho listu kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené.
 
2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje funkčné chyby, spôsobené technickou poruchou, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

7. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho tak, že spraví popis závady na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Kupujúci je povinný v popise závady presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle.

10. V mieste určenom podľa bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.

11. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

12. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

13. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď po doručení, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva reklamáciu, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len "neoprávnená reklamácia"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej reklamáciu a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len "náklady z neoprávnenej reklamácie"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.

14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

15. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný za obdobný s porovnateľnými parametrami.
 
16. Postup pri reklamácií tovaru
Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť / zaslať na email reklamacia@nakupdom.sk
a) reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom,
b) dodací list s dátumom zakúpenia a výrobným číslom reklamovaného zariadenia,
c) podrobný popis závady
Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené reklamácia nebude uznaná ako záručná, t.j. bude vybavená ako bežná oprava za úhradu. Pri neoprávnenej reklamácii predávajúci vyúčtuje kupujúcemu všetky náklady spojené s konaním o uznaní reklamácie výrobcom. V prípade neoprávnenej reklamácie bude kupujúcemu tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu poplatok vo výške 16 €/1 hod. práce predávajúceho.
Posúdenie reklamačných nárokov záručného servisu v prípadoch, keď to predávajúci nie je oprávnený posúdiť, prebieha nasledovne :
predávajúci preverí či popis závady zodpovedá skutočnosti a ak áno tak tovar odošle výrobcovi ( držiteľovi záruky). V prípade uznania záruky výrobcom je reklamácia vybavená štandardným spôsobom. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfakturované kupujúcemu a kupujúcemu bude tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu. Doba potrebná na záručný (aj pozáručný) servis výrobkov je často podmienená rýchlosťou servisného zásahu výrobcu a z tohto dôvodu nemôže predávajúci garantovať časový limit potrebný na uskutočnenie opravy. Podmienkou je oznámiť túto skutočnosť ihneď po obdržaní tovaru. V prípade, že zásielka s tovarom bola fyzicky poškodená je nevyhnutné, aby kupujúci spísal s prepravcom zápisnicu, za účelom možnosti vymáhania poistného za poškodený tovar.
 
17. Riešenie reklamácie neopraviteľného výrobku v záručnej dobe.
V takomto prípade kupujúcemu ponúkneme adekvátny model daného výrobku, ktorý parametrami plne nahradí neopraviteľný výrobok. V prípade nesúhlasu môže kupujúci požiadať o dobropis. Kupujúcemu bude dobropisovaná aktuálna cena výrobku, aby mal možnosť zakúpiť si taký istý výrobok. Ak sa už identický výrobok nedá kúpiť, bude mu dobropisovaná posledná oficiálne zverejnená cena. Tieto postupy sú bežné a celosvetovo zaužívané pri obchode, lebo riešia problém neustáleho prudkého znižovania cien výrobkov a nepoškodzujú ani jednu zo zúčastnených zmluvných strán.
 
18. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o zaplatení alebo dodacieho listu,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim ( pri odevoch napr. keď odpadne gombík, alebo sa zasekne zips)
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, nesprávne skladovanie apod.,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, používaním v rozpore s technickou dokumentáciou,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
l) počítačovými vírusmi,
m) pripojením na nevyhovujúcu elektrickú sieť,
n) neodbornou dodatočnou montážou (demontážou) komponentov PC ( platí pre montované PC ),
o) použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a pod.),
p) použitím neautorizovaného software.
 
19. Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená, že odošlete tovar na dobierku). Ak budete posielať tovar Slovenskou poštou alebo kuriérskou službou, tak adresa doručenia je fakturačná adresa: NKP s.r.o., Bočná 59, 821 04 Bratislava 3 .V prípade kuriérskej služby uveďte pre kuriéra aj kontaktný telefón na nás: 0905 748 102. V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku.
 
20. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) výmenou tovaru,
b) vrátením kúpnej ceny tovaru,
c) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
d) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

21. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

22. Záručná doba je daná výrobcom daného tovaru a je uvedená na obale tovaru.

23. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.

24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady v popise závad zaslané predávajúcemu na uplatnenie reklamácie.

25. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

27. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 16. týchto všeobecných obchodným podmienok a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú vadu uplatňovať reklamáciu opakovane.

28. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

29. Najčastejšie problémy pri uplatňovaní reklamácie:
a) neúplný popis závady. Najčastejšie zákazníci píšu do popisu závady "nefunguje". Ak technik začne testovať mainboard s týmto popisom závady a ten nabehne považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Preto prosím píšte podrobný popis závady,
b) zle nastavené prepínače alebo nekorektná inštalácia. Zákazník si neprečíta návod a nenainštaluje výrobok korektne. Prosíme čítajte návody a readme súbory ušetríte si veľa času a nervov,
c) reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Prosím pred kúpou výrobku konzultujte jeho parametre s našimi predajcami. Prípadne si výrobok nechajte predviesť. Nie všetko čo sa dočítate v novinách je pravda,
d) nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Technik musí každý výrobok testovať a v prípade jeho zaneprázdnenosti to nie je možné urobiť na počkanie. Taktiež je nutné pri vybraných produktoch, ktoré sa už nevyrábajú počkať na odpoveď výrobcu o spôsobe vybavenia reklamácie (výmena za nový typ, vrátenie peňazí, výmena za novší model s doplatkom) čím sa môže doba reklamácie predĺžiť,
e) pri obuvi v žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobku. Intenzívnym užívaním môže byť životnosť obuvi nižšia, než záručná.
f) problém s poškodeným tovarom - vyskytuje sa hlavne u procesorov AMD, mechanicky poškodených diskov a iných mechanických vadách. Pri procesoroch AMD si dávajte pozor na osadzovanie chladiča. Až 80% chybných procesorov má poškodenú hranu čipu alebo sú tepelne poškodené. Takéto poškodenia NEPODLIEHAJÚ ZÁRUKE a neboli spôsobené v sklade ani prepravou. Pravou príčinou je neopatrné nasadzovanie chladiča na CPU. Pri diskoch si pri preberaní skontrolujte či sáčok nie je mechanicky poškodený. Podpisom dodacieho listu súhlasíte s kvalitou prevzatého tovaru a preto NESKORŠIE reklamácie takéhoto druhu nemôžu byť akceptované,
f) vypálené body u LCD monitorov Norma ISO 13406 stanovuje prípustné množstvá vypálených bodov pre LCD panely. Preto reklamácie v rozpore s normou ISO13406 nemôžu byt akceptované. Podla ISO 13406 normy je maximálny povolený pomer vadných pixelov na milión dobrých nasledovný:
2 ks (typu 1) t.j. trvale svietiacich na bielo
2 ks (typu 2) t.j. trvale čiernych
5 ks (typu 3) t.j. všetky chyby iné než typ 1 a 2 napr. svietiace trvalo červene, modré atd.
 
30. Zopár poznámok a komentárov k RMA procesu.
Reklamujte len skutočné závady. Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu. Stručne prekonzultujte s nami, či nie je možné závadu odstrániť na mieste napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov. Tovar nesmie byt mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané konektory, odlomené časti, prelepované štítky sériových čísel) ani elektricky poškodený, inak strácate nárok na záruku. V podrobnom popise závady uveďte aj okolnosti pri ktorých sa závada prejavuje. Záruka sa nevzťahuje na výrobky s poškodenou identifikačnou nálepkou (hlavne procesory a pamäťové moduly) výrobky poškodené nedbanlivosťou (základné dosky zničené inštaláciou nesprávneho BIOSu), FDD, CD mechaniky a ventilátory používané v prašnom prostredí. Pri odevoch sú to najčastejšie odtrhnuté gombíky, alebo poškodený zips. Nezabúdajte čítať priložené letáčiky, ktoré informujú o zásadách správneho užívania a ošetrovania jednotlivých výrobkov. Doprava tovaru, pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne na reklamáciu môže byt poslaný. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky odporúčame zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Tovar zabaľte do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica) tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u dodávateľa. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú. V prípade mimozáručnej opravy sa prosím vopred informujte na cenu opravy.
 

Prihlásenie

Registrácia | Zabudnuté heslo

Nákupný košík

V košíku máte: ks
V sume:  €

Kontakt

NKP s.r.o.
Bočná 59
821 04 Bratislava
IČO: 46 928 235
DIČ: 2023660331

tel: 0905 748 102
e-mail: info@nakupdom.sk 
Starostlivosť o blízkych

Vytvoril: MONUMENTAL